Risicoanalyse

1. Definities en start

Een gevaar
Is een potentiële bron van fysiek letsel of aantasting van de gezondheid (EN 1050).
Is een intrinsiek schadelijke eigenschap die bedreigend is voor de gezondheid van de mens.

Een risico
Is een combinatie van de omvang van de mogelijke schade.
Is de kans dat de schade optreedt (EN 1050).
Een risico vloeit voort uit een gevaar.
Een gevaar staat aan de oorsprong van een of meerdere risicogevallen.

Vanuit deze definities worden de gevaren, eigen aan een product of dienst, eerst herkend vooraleer het bijhorende risico kan worden ingeschat.
Voorbeelden van gevaren zijn snijgevaar, knelgevaar, valgevaar, verstikking, e.a.

2. Bepaling van de grenzen

Als eerste moeten de grenzen van het product of de dienst worden bepaald. Met grenzen wordt hier meer bedoeld dan de louter ruimtelijke grenzen. Het is voor de opstellers van de risicobeoordeling noodzakelijk zich van deze grenzen bewust te zijn.

3. Identificatie van de gevaren

Het opsporen van gevaren is cruciaal in het proces van risicobeoordeling. Een onopgemerkt gevaar blijft altijd een ongekend risico vertegenwoordigen. Immers als een gevaar niet is herkend, kunnen er ook geen veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het is daarom van belang dat er grondig en systematisch wordt gezocht naar gevaren die het toestel met zich meebrengt. Wij doen dit aan de hand van onze technische fiches die wij per speeltoestel opmaken.

4. Risico - inschatting

Volgens de definitie van risico in EN 1050 is de factor kans dat de schade optreedt
opgebouwd uit drie elementen :

-De ernst van de mogelijke schade of letsel door het gevaar
-De kans dat de gevaarlijke gebeurtenis optreedt of waarschijnlijkheid
-De frequentie en duur van de blootstelling aan een gevaar

5. Risicograaf

Een bruikbaar hulpmiddel om tot onderling vergelijkbare risicoschattingen te komen is een risicograaf. Met een risicograaf wordt aan de afzonderlijke factoren die het risico bepalen een getal toegekend. De combinatie van deze getallen vormt een cijfermatige inschatting van het risico. Voordeel van deze aanpak is dat het risico onderling vergelijkbaar wordt en dat eventuele prioriteiten kunnen worden gesteld.

Risicograaf

 • 01
  ERNST
  van de mogelijke schade door het gevaar
 • 02
  WAARSCHIJNLIJKHEID
  Aannemelijkheid dat een ongeval zal gebeuren
 • 03
  BLOOTSTELLING
  Frequentie en duur van de blootstelling

Wilt u graag meer informatie?